Печать

Projekt Procesna laboratorijska oprema

Glavni cilj projekta je razviti nov izdelek, ki bo predstavljal za prijavitelja prehod v višji cenovni razred z višjo dodano vrednostjo, kot jo imajo obstoječi izdelki. Vzporedno bodo razviti tudi novi proizvodni procesi, kar bo skupaj omogočilo dvig dodane vrednosti na zaposlenega. Dolgoročni vpliv se bo izrazil v veliki meri v povečani moči blagovne znamke in večji dodani vrednosti na enoto proizvoda. Razvoj nove industrijske opreme (nov proizvod) namenjene avtomatizaciji laboratorijskih/analitskih procesov v farmacevtski industriji bo omogočala boljše in hitrejše načrtovanje dozirnih sistemov (pravilna izbira tehnoloških rešitev glede na različne tipe prahov) in do 4x hitrejše raztapljanje učinkovin (pri čemer bomo dosegli popolno raztapljanje), česar na trgu v tem trenutku ni.

Pomembni cilji projekta, ki bodo omogočili razvoj končnega produkta so tudi:

  • novo industrijsko opremo namenjeno avtomatizaciji laboratorijskih/analitskih procesov v farmacevtski industriji,
  • inovativno napravo za raztapljanje na osnovi ultrazvočne kavitacije,
  • napredni numerični model za simulacijo pretočnosti granuliranih snovi v dozirnih sistemih z različnimi tehnološkimi rešitvami,
  • nov inovativen proces dekontaminacije opreme s pomočjo razpršenih kapljic peroksida.

Koordinator projekta: ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o

Partner na projektu: BELINKA PERKEMIJA kemična industrija, d.o.o.

Začetek projekta: 1.1.2019
Konec projekta: 31.12.2020
Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 265.202,76 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si 


Projekt SmartGene.si

Genska terapija je terapevtska strategija, pri kateri uporabljamo gene namesto zdravil. Glavni cilj genske terapije je v tarčno celico vstaviti funkcionalni gen, ki igra vlogo zdravila. Gen vstavimo v celice v obliki vektorjev, kot so virusi ali plazmidna DNK. Plazmidna DNK se vnaša v celice z različnimi tehnikami, za dosego tega cilja pa se pogosto uporablja elektroporacija. Plazmidna DNK, namenjena aplikacijam genske terapije pri ljudeh, se proizvaja v bakterijah Escherichia coli v skladu z uredbami dobre proizvodne prakse (Good Manufacturing Practice-GMP). Genska terapija se zato začne z izbiro terapevtskega gena, se nadaljuje z vstavitvijo tega gena v vektor, sledi proizvodnja vektorja, ki vsebuje terapevtski gen, in vnos vektorja v paciente. Preden se poskusi lahko izvajajo na ljudeh, je treba terapevtske gene in vektorje preizkusiti na celicah in vitro in na živalih in vivo. Projekt SmartGene.Si bo obravnaval izzive genske terapije od terapevtskega gena, do proizvodnje in dostave bolnikom z inovativnimi globalno uporabnimi rešitvami.

Glavni cilj projekta je translacija inovativnega zdravljenja raka, že razvitega s strani SmartGene.Si konzorcija, v klinično preizkušnjo. Zdravljenje z gensko terapijo, ocenjeno v predklinični fazi in vivo, se bo nadalje testiralo na malih živalih ter nato v fazi I klinične študije. Za vnos vektorjev s terapevtskim genom bomo razvili novo napravo za elektroporacijo. Za olajšanje in omogočanje študij genske terapije bomo razvili inovativen proces proizvodnje vektorja, ter ga prenesli na nov koncept proizvodnje za dobro proizvodno prakso (»Smart« GMP). Vsi cilji projekta SmartGene.Si temeljijo na know-how in intelektualni lastnini partnerjev konzorcija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti  na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

Koordinator: Onkološki inštitut Ljubljana

Partnerji: Onkološki inštitut Ljubljana; Iskra Pio d.o.o.; Jafral d.o.o.; CO BIK; Fakulteta za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani)

Skupna upravičena vrednost: 2.736.285 €
Skupna sofinancirana vrednost: 1.998.414,50 €

www.eu-skladi.si