Ispis

Uzorkovaonice

Uzorkovaonice Uzorkovaonice Uzorkovaonice

Soba s ugrađenom kabinom omogućuju čiste uvjete za uzorkovanje te potrebnu sigurnost operatera i okoline. Obično je postavljena kao samostalna jedinica na ulazu farmaceutskih sirovina u proizvodni proces. Radi se o stupnjevanom omogućavanju čistih uvjeta unutar prostora u koji je ugrađena kabina gdje se odvija uzorkovanje. Prilagođena je načinu transporta sirovina, frekvenciji uzorkovanja te načinu ulaza i radu operatera (predprostori, garderobe itd).

Kabina sa svojim načinom djelovanja nudi trajnu zaštitu:

  1. štiti operatera od prekomjernog udisanja zdravlju škodljivih prašnih dijelova ili aerosol, koji se generiraju pri manipulaciji sa rizičnim materijalom unutar kabine
  2. štiti okolicu kabine na način, da ne dopušta raznošenje praškastih dijelova izvan manipulativnog područja kabine
  3. štiti otvorene sirovine pred vanjskom kontaminacijom

Uzorkovaonice Uzorkovaonice Uzorkovaonice

Uzorkovaonice Uzorkovaonice Uzorkovaonice